eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 22 20160622 22.06.2016 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392016 PS 39/2016 Årsmelding 2015 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402016 PS 40/2016 Årsmelding 2015 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412016 PS 41/2016 Regionreform - Vurderinger og videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422016 PS 42/2016 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 - uttalelse til transportetatenes grunnlagsdokument Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432016 PS 43/2016 Bompengereformen - Nedre Glomma Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442016 PS 44/2016 Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans As Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452016 PS 45/2016 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462016 PS 46/2016 Søknad om fravik fra vegnormalene på fv 128 i Spydeberg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472016 PS 47/2016 Søknad om prosjektmidler til fagskolebachelorutdanning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482016 PS 48/2016 Statusrapportering på handlingsplan for full læreplassdekning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492016 PS 49/2016 Opplæringskontorenes funksjon og samarbeid med opplæringsavdelingen, med handlingsplan for videre arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502016 PS 50/2016 Felles rutiner og praksis for fraværsoppfølging i de videregående skolene i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512016 PS 51/2016 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522016 PS 52/2016 Omklassifisering av kommunale gang- og sykkelveier til fylkeskommunale veier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532016 PS 53/2016 Avklaring av omfang og finansiering ved oppgradering av Sarpsborg bussterminal Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542016 PS 54/2016 Mulighetsstudie - Viken Filmsenter AS - mulig samordning med Oslo kommune fra 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552016 PS 55/2016 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2016 og fordeling av rente- og inndratte midler 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562016 PS 56/2016 Telemarkforsknings evalueringsrapport av region- og distriktsoperaene Operasjon operanasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572016 PS 57/2016 Presisering av retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582016 PS 58/2016 Avslutning av fylkesmannens tilsyn med Østfold fylkeskommunes forsvarlige system av godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592016 PS 59/2016 Forvaltningsplan for villsvin Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602016 PS 60/2016 Utvidet jakttid på elg i Østfold 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612016 PS 61/2016 Fastsettelse av forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Aremark kommune 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622016 PS 62/2016 Høring av ny forskrift om jakt og fangsttider 2017-2022 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632016 PS 63/2016 Ny kostnadsfordeling vedrørende utviklingskostnader for fagsystemer knyttet til Vigo IKS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642016 PS 64/2016 Østfold Energi - styrestørrelse og eierskap ved kommune- og fylkessammenslåinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652016 PS 65/2016 Valg av skatteutvalg for perioden 1. juli 2016 - 31. desember 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662016 PS 66/2016 Svinesundskomiteen - årsberetning 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672016 PS 67/2016 Årsrapport for Østfoldhelsa 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682016 PS 68/2016 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692016 PS 69/2016 Regionale forskningsfond Oslofjordfondet - årsrapport 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702016 PS 70/2016 Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712016 PS 71/2016 Tertialrapport pr 1. tertial 2016 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722016 PS 72/2016 Skolebruksplan del 3 - 2016 - 2026 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732016 PS 73/2016 Økonomiplan 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742016 PS 74/2016 Det grønne skiftet - status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752016 PS 75/2016 Grunngitt spørsmål om fylkeskommunens eierskap i Rygge sivile lufthavn AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE