eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 07 20160607 07.06.2016 10:00 Fylkeshuset Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS272016 PS 27/2016 Nasjonal transportplan 2018 - 2029 - uttalelse til transportetatenes grunnlagsdokument Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282016 PS 28/2016 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292016 PS 29/2016 Søknad om fravik fra vegnormalene på fv 128 i Spydeberg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302016 PS 30/2016 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312016 PS 31/2016 Omklassifisering av kommunale gang- og sykkelveier til fylkeskommunale veier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322016 PS 32/2016 Avklaring av omfang og finansiering ved oppgradering av Sarpsborg bussterminal Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332016 PS 33/2016 Årsregnskap 2015, Årsrapport 2015 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342016 PS 34/2016 Tertialrapport pr 1. tertial 2016 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352016 PS 35/2016 Økonomiplan 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362016 PS 36/2016 Det grønne skiftet - status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372016 PS 37/2016 Deltakelse i Horisont2020-prosjekt om klima- og energiplanlegging Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382016 PS 38/2016 Høringsuttalelse til NOU 2015/16 Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392016 PS 39/2016 Revidert samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402016 PS 40/2016 Bypakke Nedre Glomma, fase 1 - Revidert handlingsprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412016 PS 41/2016 Vegnettsplan for Østfold - del 1 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422016 PS 42/2016 Ny avtale for Hvalersambandet fra 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432016 PS 43/2016 Ny bro over Glomma - orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442016 PS 44/2016 Orientering om oversendelse av rapport - fylkesrevisjonens virksomhetsbesøk i Østfold kollektivtrafikk 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452016 PS 45/2016 Sommerferge Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462016 PS 46/2016 Melding. Iverksatte tiltak og vurdering av busslommer langs fv 581 på Hafslundsøy Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472016 PS 47/2016 Melding. Arbeidet med forbedring av rutiner og systemer på samferdselsområdet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482016 PS 48/2016 Melding - status fra arbeidsgruppe for enklere løsning gange- og sykkel, samt samarbeidsformer med kommunene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492016 PS 49/2016 Orienteringer i samferdselskomiteen 7. juni 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE