1 Årsregnskap 2018, Årsrapport 2018 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
2 Revisjonsberetningen til årsregnskapet 2018
3 Revisjonens redegjørelse til årsregnskapet 2018
4 Kontrollutvalgets uttalelse fra møte 29.05.2019