1 Søknad om fravik fra vegnormal fylkesvei 202, gang og sykkelveg fra Hovin-Holli, Spydeberg kommune
2 Fravikssøknad fra vegnormal Fv.202, gang og sykkelveg fra Hovin-Holli, Spydeberg kommune